Deelnamevoorwaarden SLS 2024

De 60e SLS wordt verreden van woensdag 28 augustus t/m zaterdag 31 augustus. Er wordt gestart op woensdagochtend vanuit  Parc Hotel Alvisse in Luxemburg en de (feestelijke) finish vindt plaats op zaterdag 31 augustus in Scheveningen. Het bijzonder reglement SLS 2024 alsmede de nog uit te geven bulletins zullen van toepassing zijn.

Op de inschrijving voor SLS 2024 zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:

 

AUTO

U kunt deelnemen aan SLS met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Er wordt een uitzondering gemaakt voor equipes die toegelaten worden middels de 33-Club. Zij mogen deelnemen in een auto die niet jonger is dan bouwjaar 1990. Voor alle deelnemers geldt uiteraard dat de auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten en zorg ervoor dat uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.
In de auto aangebrachte of standaard aanwezige analoge of digitale hulpmiddelen voor afstand- en/of snelheid- en/of tijdmeting, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Het gebruik van apps op een smartphone met bovengenoemde functionaliteiten is niet toegestaan. Het gebruik van een elektronisch kompas is wel toegestaan. Dit kompas mag eventueel gps-gestuurd zijn. Het gebruik van gps-navigatieapparatuur of smartphones ten behoeve van plaatsbepaling is niet toegestaan op straffe van uitsluiting.

U bent verplicht de auto aan te bieden voor de technische- en documenten controle. Een centrale mogelijkheid daarvoor vindt plaats op zaterdag 17 augustus 2024, waarbij onder andere naar de technische geschiktheid van de auto wordt gekeken en rallymateriaal wordt uitgereikt. Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproductie van de auto en het uiterlijk. Reclamemateriaal van derden is niet toegestaan. Auto’s die technische gebreken vertonen of niet aan de (geluids)normen (maximaal 95 dB, zie bijzonder reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

In bijzondere gevallen kan de keuring ook vooraf plaatsvinden bij een aantal daarvoor geselecteerde adressen, waar de equipe de auto ter keuring kan aanbieden. Fysieke aanwezigheid van de equipe blijft echter benodigd (al dan niet door derden vertegenwoordigd) tijdens de documentencontrole op zaterdag 17 augustus.

 

INSCHRIJVING

Het aantal deelnemers is beperkt tot 155 equipes. Vanaf 9 december 2023, 12.00u kunt u zich via onze website aanmelden voor de SLS 2024. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan. De inschrijving is geopend tot 31 december 2023 of tot het moment waarop het aantal van 155 deelnemers is bereikt. Boven dit aantal wordt een reservelijst aangelegd. Indien 185 inschrijvingen zijn ontvangen vóór 31 december 2023, sluit ook de mogelijkheid tot aanmelding. Zie ook hetgeen hieronder is vermeld onder ‘Acceptatie en Loting’.

 

KLASSEN

U kunt zich voor de SLS 2024 inschrijven in de volgende klassen:

De tourklasse voor equipes met weinig rally ervaring. Voor deelnemers in de tourklasse wordt een kosteloze instructieochtend georganiseerd (als onderdeel van de mini-SLS) waarvoor u in het voorjaar van 2024 wordt uitgenodigd. Bent u al eens in de top 10 van de tourklasse geëindigd? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de sportklasse.

De sportklasse is bestemd voor meer ervaren equipes. Bent u al eens geëindigd in de top 10 van de sportklasse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de expertklasse.

In de expertklasse strijden de meest ervaren equipes om eeuwige roem en de hoofdprijs: hun naam vereeuwigd in de SLS harington.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen.

 

KOSTEN

Het all-in inschrijfgeld voor de 60e editie van de SLS bedraagt per equipe € 2.995. Hierin is begrepen:

– 4 hotelovernachtingen tijdens de rally, inclusief de dinsdagavond voorafgaand aan de start (een overnachting op de zaterdagavond na de finish is niet inbegrepen);
– op basis van een tweepersoonskamer;
– alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
– feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking tijdens de feestavond op zaterdagavond;
– rallyschilden en -stickers;
– alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg;

 

TOESLAG ÉÉNPERSOONSKAMERS

Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin room (met twee aparte bedden) of een double room (met één groot bed). U wordt eraan herinnerd dat u deze voorkeur bij de inschrijving apart dient aan te geven; vanwege de beperkte beschikbaarheid kunnen wij deze keuze echter niet garanderen.

Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 650 per equipe.

 

FEESTELIJK ‘WALKING DINNER’, zaterdag 31 augustus

Het ‘walking dinner’ en slotfeest op zaterdagavond is voor deelnemers inbegrepen. Deze avond is nadrukkelijk óók bedoeld voor de partners van de beide equipe-leden. Het is een mooie gelegenheid hen in de sfeer van SLS te betrekken. Voor deze feestavond zijn kaarten verkrijgbaar voor € 60 per toegangskaart, dit dient u bij de inschrijving aan te geven.

Mocht u na deze feestavond in Scheveningen willen overnachten: er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden in diverse hotels, waaronder natuurlijk het Kurhaushotel. U dient deze boeking zelf te doen, er zijn geen hotelaccommodaties in Scheveningen door SLS geboekt.

 

GEËMAILLEERDE BADGE

Voor geïnteresseerden is ook van de 60e editie weer een fraaie jubileum ‘carbadge’ beschikbaar, de kosten hiervoor bedragen € 50 per badge.

 

ZAKELIJKE INSCHRIJVING

U kunt voor de SLS 2024 kiezen voor een zakelijke inschrijving. De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 3.695 exclusief BTW. Met een zakelijke inschrijving wordt een door u aan te leveren advertentie via onze communicatielijnen gepubliceerd. U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

 

SPONSOR

SLS biedt ook de mogelijkheid aan sponsors zich met hun bedrijf extra te onderscheiden richting de deelnemers. De kosten voor dit sponsorpakket bedragen € 8.500 excl. BTW en omvat:
– een deelnamebewijs voor één equipe, vrij van loting;
– uw bedrijfsnaam op de SLS-polo die aan elke deelnemer wordt uitgereikt;
– uw bedrijfsadvertentie wordt met extra aandacht via onze communicatielijnen gepubliceerd;
– uw bedrijfslogo op de banners die op elke start- en finishlocatie staan opgesteld;
– uw bedrijfslogo rouleert met al onze sponsoren op onze website;
– u krijgt de mogelijkheid tot direct marketing onder de deelnemers aan SLS, middels een reclame-item en/of bedrijfsbrochure in de goodie bag en/of direct mail.

 

BETALINGEN

Op het moment dat u zich aanmeldt voor deelname aan de SLS 2024 dient u een aanbetaling te doen van € 750 en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven (éénmalige) betalingsmachtigingen. Wordt u – eventueel na loting – toegelaten, dan wordt het resterende bedrag rond 1 juni 2024 via de machtiging van uw bankrekening afgeschreven. Indien u niet bent ingeloot, wordt binnen twee weken na de loting uw aanbetaling geretourneerd en wordt u op onze reservelijst geplaatst.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van Stichting Classic SLS, onder vermelding van de namen van de equipeleden.

Uw deelname is pas definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan. Op de inschrijving is voorts de in onderstaande vermelde annuleringsregeling van kracht.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 juni 2024 geldt dat het inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.

 

ANNULERING / FORCE MAJEURE

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:
– annuleert u vóór 1 februari 2024: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 750 retour.
Indien een vervangende equipe van de wachtlijst kan worden toegelaten ontvangt u ook uw aanbetaling retour;
– annuleert u na 1 februari doch vóór 1 juni 2024: u blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 750;
– na 1 juni 2024: annulering leidt tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
– in geval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het betaalde inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

ACCEPTATIE

SLS mag zich al sinds enige jaren verheugen op een grote belangstelling voor deelname, zelfs meer dan het aantal beschikbare plaatsen. Daarom zijn wij bij over-intekening wellicht genoodzaakt de deelnameplaatsen middels loting te verdelen. De loting vindt in principe plaats in januari 2024 en verloopt als volgt:

Equipes die in de afgelopen vijf jaar één of meer keer aan SLS hebben deelgenomen hebben bij de loting, naar rato van het aantal keren dat zij hebben deelgenomen, een gewogen grotere kans op deelname dan nieuwkomers. Sponsors zijn op grond van hun sponsorship zeker van deelname. Na loting worden equipes welke niet direct zijn toegelaten op een reservelijst geplaatst.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en/of in een andere wedstrijdklasse toe te laten. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet aan derden worden overgedragen. Wijziging (in later stadium) van beide personen van een equipe, ook volgtijdelijk, leidt in principe tot vervallen van de inschrijving, uitzonderingen daarop ter beoordeling van de organisatie.

 

De 33-Club

SLS is op vele manieren in beweging, en wij maken daarom serieus werk van verjonging van ons deelnemersveld! Wij realiseren ons, dat de kosten van inschrijving -en het bezit van een geschikte auto uit het juiste bouwjaar- daarbij een flinke hindernis kan zijn.

Om die reden nodigen wij equipes uit waarvan zowel de bestuurder als de navigator tijdens het evenement jonger is dan 33 jaar zich aan te melden voor de 33- Club. Zij mogen deelnemen met een auto uit bouwjaar 1990 of eerder en moeten verder voldoen aan de algemene inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfbedrag voor deze equipes bedraagt € 375 euro per deelnemer, in totaal dus € 750 per equipe. Dit uiterst lage tarief kan uiteraard alleen maar worden aangeboden dankzij de steun van onze trouwe sponsors! De leeftijdsgrenzen voor deelnemers en auto in combinatie met het gereduceerde inschrijfbedrag gelden uitsluitend voor inschrijvingen in de 33-Club. SLS selecteert zelf 5 equipes uit de aanmeldingen die onder deze voorwaarden worden toegelaten.

Equipes die in 2023 als 33-Club equipe hebben deelgenomen aan SLS kunnen inschrijven tegen een korting van 50% op het tarief voor een gewone inschrijving (€ 2.995). Voor hen gelden de normale toelatingsvoorwaarden, inclusief een toelating via een loting indien deze noodzakelijk is. Voor alle equipes die voldoen aan de voorwaarden van de 33-Club geldt dat zij zonder kosten kunnen deelnemen aan de mini-SLS. Dit betreft een navigatie instructie en een aansluitende oefenrit die in juni 2024 wordt georganiseerd.

De equipes in de 33-Club worden begeleid bij de voorbereidingen op het evenement en wij maken met de toegelaten equipes individuele afspraken over een tegenprestatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn een bijdrage in onze communicatie op onze website en social media, het (verder) vormgeven van de 33-Club of (sjouw)hulp bij de voorbereidingen op de technische keuring en het evenement.

Heb je belangstelling deel te nemen aan SLS als 33-Club equipe of heeft u een suggestie voor een equipe? Schrijf ons dan een mail (info@slsclassic.nl) met motivatie waarom juist jullie de goede keuze zijn. Geef ook aan of je een geschikte auto hebt om deel te nemen én natuurlijk wegen suggesties voor jullie tegenprestatie mee in onze keuze…

Met het inzenden van uw inschrijfgegevens verklaart u deze deelnamevoorwaarden en in het bijzonder ook de privacy regels die SLS hanteert te hebben gelezen en gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

LET OP:
Tijdens uw inschrijving vragen wij u om paspoort- en autogegevens en vragen wij u direct foto’s van bestuurder, navigator en auto te uploaden. Deze gegevens hebben wij nodig om overnachtingen en parkeerplaatsen te kunnen vastleggen. Zonder foto’s en deze gegevens kunt u uw inschrijving niet voltooien. Houd dus paspoorten, kenteken en foto’s bij de hand!